حسابداری

تفاوت-شرکت-حسابداری-با-موسسه-حسابداری
شرکت حسابداری
مارس 1, 2021
شاخص بازار بورس
روند حرکت شاخص بازار بورس
مارس 31, 2021

حسابداری

حسابداری

 

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود زیرا از طریق تهیه گزارشات مالی اطلاعات لازم را درباره واحد تجاری در اختیار اشخاص ذینفع قرار می دهد.

حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

عوامل تاثیرگذار بر امور حسابداری:

1.کارکنان

2.فرمها

3.روشها

_کارکنان واحد مالی یکی از عوامل مهم در ایجاد یک سیستم حسابداری منظم و سازمان یافته می باشند.

میتوان گفت مهمترین عامل هر سیستم حسابداری وجود کارکنانی لایق، و سازمان دهی  آنها در تشکیلاتی مناسب می باشد.

_انجام دادن امور مالی مستلزم وجود مدارک و مستنداتی است که چگونگی وقوع و انجام معاملات را نشان دهد.

اوراق و مدارکی که جزئیات معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می شود اسناد و مدارک اولیه نامیده می‌شوند، اسناد و مدارک اولیه معمولاً در فرم های خاصی تهیه می شود. و باید بر اساس اصول و قواعد درون سازمانی بایگانی و طبقه بندی شوند که این امر تاثیر گذار بر امور مالی واحد تجاری می باشد.

_منظور از روش در امور مالی نحوه گردآوری اسناد و مدارک اولیه همراه با انجام امور حسابداری و درنهایت تهیه گزارشات مالی می باشد.

هر روش حسابداری مشخص کننده این است که چه اقداماتی توسط چه کسی و در چه زمانی، به چه شکلی با توجه به سلیقه شخصی باید انجام شود و مجموعه اقداماتی که در اجرای یک کار معین به طور پیاپی باید صورت گیرد چیست و چه ترتیبی دارد.

 

تعریف حسابداری

 

حسابداری علم و فن جمع آوری اطلاعات، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تلخیص اطلاعات مالی و در نهایت ارائه گزارشات مالی درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و همینطور رویدادهای تاثیر گذار بر امور مالی به طور منظم جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت و طبقه بندی میشوند.

با توجه به تعریف مذکور می‌توان وظایف حسابداری را اینگونه نام برد:

1.جمع آوری اطلاعات

2.تجزیه وتحلیل اطلاعات

3.اندازگیری اطلاعات

4.ثبت براساس تاریخ وقوع

5.طبقه بندی

6.تجزیه و تحلیل و تلخیص اطلاعات مالی

7.تهیه گزارشات مالی درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه به استفاده کنندگان

_حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مالی و همینطور رویدادهای مالی جمع آوری، ثبت، تلخیص و گزارش می شود.

 

تعریف موسسه

 

موسسه به واحدی گفته می شود که با  هدفی معین در مالکیت بخش عمومی و یا بخش خصوصی به فعالیتهای انتفاعی و یا غیر انتفاعی اشتغال داشته باشد.

لازم بذکر است که تمام موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی جهت برنامه ریزی و پیشروی در راستای اهداف خود نیاز به خدمات حسابداری دارند.

موسسات به صورت کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1.موسسات بخش عمومی

2.موسسات بخش تعاونی

3.موسسات بخش خصوصی

_موسسات بخش عمومی واحد ها یا سازمان هایی هستند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت می باشند.

_موسسات بخش تعاونی واحدهایی هستند که به قصد رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای داخلی و در بعضی مواقع امور اجتماعی فعالیت دارند.

_موسسات بخش خصوصی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1.موسسات انتفاعی خصوصی

2.موسسات غیرانتفاعی خصوصی

_موسسات انتفاعی خصوصی شامل:

1.موسسات فردی و یا شرکت های تک مالکی

2.شرکت های خصوصی

3.موسسات انتفاعی غیرتجاری، می باشند.

_موسسات انتفاعی را از لحاظ نوع فعالیت می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که شامل:

1.موسسات خدماتی

2.موسسات بازرگانی

3.موسسات تولیدی، می باشند.

 

سیستم حسابداری

 

سیستمی که اطلاعات مرتبط با امور مالی موجود یک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری های مختلف فراهم می سازد، سیستم حسابداری نامیده می شود.

سیستم حسابداری عبارت است از اجزای به هم پیوسته که آثار و رویدادهای مرتبط با امور مالی واحد تجاری را به صورت گزارش و صورت های مالی تبدیل می نماید.

_مهمترین عملکرد و یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن می باشد.

در راه اندازی و اجرای یک سیستم حسابداری سلیقه نیز حکمفرما می باشد که در این راستا واحد تجاری می‌تواند از یک شرکت حسابداری مشاوره گیرد.

گروه ایران نوین در راستای پیشروی اهداف سازمانی و با توجه به قوانین و استانداردهای مربوطه مشاوره لازم را در رابطه با امور مالی ارائه می نمایند.

_عملکرد یک سیستم حسابداری را می توان به سه قسمت تقسیم نمود که شامل:

1.عملکرد اطلاعاتی

2.عملکرد کنترلی

3.عملکرد خدماتی، می باشد.

 

داده های مالی

 

منظور از داده ها اطلاعاتی می باشد که باید در ابتدا وارد سیستم حسابداری شود، جهت پردازش توسط سیستم حسابداری و رسیدن به نتایج مرتبط با امور مالی.

اطلاعات ورودی مورد نیاز شامل:

1.معاملات مرتبط

2.عملیاتهای تاثیر گذار بر امور مالی

3.رویدادهای تاثیر گذار امور مالی

4.تمام عواملی که دارای اثر مالی می باشند.

 

خروجی سیستم حسابداری

 

خروجی یک سیستم حسابداری عبارت است از گزارشات مالی،  که گزارش های مالی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

1.گزارشات مالی درون سازمانی

2.گزارشات مالی برون سازمانی

_گزارشهای مالی درون سازمانی به گزارشاتی اطلاق می شود که استفاده کنندگان آن سطوح مختلف مدیریت می باشد.  جهت ارزیابی عملکرد، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، بررسی رویه ها و مسائل مرتبط با واحد تجاری تهیه و به واحد مدیریت ارائه می گردد.

گروه مالی ایران نوین در این راستا خدمات خود را به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای ارائه می دهد.

_گزارشات برون سازمانی آن دسته از گزارشات می باشد که جهت تصمیم گیری آگاهانه در رابطه با واحد تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی ارائه می گردد.

 

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

 

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به اشخاصی گفته می شود که با توجه به گزارشات مالی درون سازمانی و برون سازمانی در رابطه با واحد تجاری تصمیم گیری می نماید.

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1.استفاده کنندگان درون سازمانی

2.استفاده کنندگان برون سازمانی

_استفاده کنندگان درون سازمانی به مدیران واحد تجاری گفته می شود که با توجه به اطلاعات مرتبط با امور مالی جهت پیشبرد اهداف سازمانی تصمیم گیری های لازم را انجام می دهند.

_استفاده کنندگان برون سازمانی به افرادی گفته می شود که جهت بررسی عملکرد مالی و اقتصادی واحد تجاری صورتهای مالی مربوطه را مطالعه می نمایند.

انواع استفاده کنندگان برون سازمانی شامل:

1.سرمایه گذاران

2.اعتباردهندگان

3.مشتریان و طرف حسابها

4.دولت، بانکها و …

 

حسابداری دو طرفه

 

حسابداری دوطرفه با دو اصطلاح بدهکار و بستانکار شکل گرفته و این روش در انجام امور مالی به تدریج متداول شده است.

دو اصطلاح بدهکار و بستانکار که اولی به معنای دادن و دومی به معنای گرفتن است به تدریج متداول شده و شکل دوطرفه حسابداری که در سمت چپ، اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار نوشته می شود ابداع گردید.

در حسابداری دو طرفه در هر معامله در مقابل هر حساب بدهکار باید یک حساب بستانکار وجود داشته باشدو در مقابل وجوه و اموالی که یک تاجر در تجارت خانه خود سرمایه‌گذاری می‌کند باید حسابی بستانکار شود.

حسابداری دوطرفه در مباحث مرتبط با امور مالی عبارت است از مصارف در مقابل منابع. به صورت کلی یعنی از دست دادن منبعی جهت بدست آوردن یک دارایی که مصارف نامیده می شود، برای دستیابی به سود با در نظر گرفتن ریسک موجود در آینده.

 

استانداردهای حسابداری

 

استانداردهای حسابداری به تعیین الزامات کلی و نحوه ارائه صورتهای مالی، رهنمودهای مالی در رابطه با ساختار امور مالی و همینطور الزامات مرتبط با محتوای حسابداری می‌پردازد.

برای دسترسی به استانداردهای حسابداری ایران می توان به سایت سازمان حسابرسی مراجعه نمود.

 

صورت های مالی

 

صورتهای مالی عبارتند از گزارش های مالی، که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و تدوین شده و وضعیت مالی واحد تجاری را در یک دوره مشخص ارائه می نماید

صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهند.

می‌توان گفت صورت‌های مالی هسته اصلی گزارش های مالی می باشند.

صورت های مالی اساسی بر اساس استانداردهای ایران عبارتند از:

صورت های مالی حسابداری

1.صورت سود و زیان

2.صورت سود و زیان جامع

3.صورت وضعیت مالی

4.صورت تغییرات در حقوق مالکانه

5.صورت جریان های نقدی

6.یادداشت های توضیحی همراه

_لازم به ذکر است یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک و جدایی ناپذیر صورت مالی باشد.

 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

 

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی اهداف صورتهای مالی بدین شرح تعریف شده است:

ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری جهت استفاده اشخاص درون سازمانی و برون سازمانی.

وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و همینطور ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی می باشد.

عملکرد مالی واحد تجاری دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است.

انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری جهت اقدام موثر برای مقابله با تغییرات غیر قابل پیش بینی در رابطه با نقدینگی.

انعطاف پذیری مالی قدرت واکنش واحد تجاری به مسائل نقدی می باشد، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در مقابل رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد.

 

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

 

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی باعث مفید واقع شدن اطلاعات ارائه شده می‌شود.

خصوصیات کیفی در حسابداری به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1.خصوصیات کیفی  مرتبط با محتوا

2.خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوا عبارتند از:

1.قابل اتکا بودن

2.مربوط بودن

اطلاعاتی ویژگی قابلیت اتکا دارند که موارد زیر در آنها رعایت شده باشد:

1.کامل بودن

2.احتیاط

3.بی طرفی

4.بیان صادقانه

5.رجحان محتوا بر شکل

اطلاعاتی ویژگی قابلیت مربوط بودن را دارا می باشند که موارد زیر در آنها رعایت شده باشد:

1.انتخاب خاصه

2.ارزش تایید کنندگی

3.ارزش پیش بینی کنندگی

خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه عبارتند از:

1.قابل فهم بودن

2.قابل مقایسه بودن

اطلاعاتی ویژگی قابل فهم بودن را دارا می باشند که موارد زیر در آنها رعایت شده باشد:

1.ادغام و طبقه بندی

2.در نظر گرفتن توان استفاده کنندگان در زمان تهیه صورت های مالی

ویژگی های قابل مقایسه بودن در گزارشاتی وجود دارد که موارد زیر در آنها رعایت شده باشد:

1.افشای اطلاعات

2.ثبات رویه

عواملی که که باعث می شود خصوصیات کیفی دچار محدودیت شوند عبارتند از:

1.ملاحظات منفعت و هزینه

2.به موقع بودن

3.موازنه بین خصوصیات کیفی

_ شرکت حسابداری ایران نوین در راستای اهداف سازمانی واحدهای تجاری در رابطه با امور مالی مشاور لازم را ارائه می دهد.

شرکت حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *