روند حرکت شاخص بازار بورس

حسابداری
مارس 18, 2021
خرید سهام
خرید سهام
ژوئن 18, 2021

روند حرکت شاخص بازار بورس

شاخص بازار بورس

شاخص بازاربورس اوراق بهادار

روند حرکت شاخص بازار بورس

 

برای بررسی روند حرکت شاخص بازار بورس اوراق بهادار در قدم اول باید عوامل تاثیر گذار بر بازار مورد بررسی قرار گیرند.

در این مقاله سعی بر این است، با بررسی عوامل تاثیر گذار بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران روند حرکت شاخص بازار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردد.

عوامل تاثیرگذار بر شاخص بازار را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:

1.عوامل تاثیر گذار درونی

2.عوامل تاثیرگذار بیرونی

_عوامل تاثیر گذار درونی به عواملی گفته می شود که درون شرکت سهامی عام رخ داده و با توجه به عملکرد مدیریت بر قیمت سهام تاثیر گذاشته و قیمت سهام بر شاخص بازار تاثیرگذار بوده است.

عوامل تاثیر گذار درونی عبارتند از:

1.افزایش تولید

2.افزایش قدرت نقدینگی و استفاده از فرصت ها

3.افزایش سود اسمی هر سهم، و…      .

_لازم به ذکر است، رونق اقتصادی را می‌توان بعنوان یک عامل تاثیرگذار درونی و یا بیرونی در نظر گرفت.

با افزایش تولید ملی که همراه با آن درآمد ملی نیز افزایش می یابد، و با فرض وجود یک اقتصاد سه بخشی می‌توان افزایش درآمد ملی و همینطور رونق اقتصادی را یک عامل درونی در نظر گرفت، ( با فرض صفر بودن نشت و تزریق در چرخه اقتصادی ) .

اما اگر نشت و تزریق در چرخه اقتصادی صفر نباشند و اقتصاد چهار بخشی باشد، رونق اقتصادی را میتوان یک عامل بیرونی در نظر گرفت.

عوامل تاثیر گذار بیرونی عبارتند از:

1.نرخ تورم

2.نرخ افزایش نقدینگی

3.شرایط سیاسی

4.نرخ طلا و ارز

5.احساسات سرمایه گذاران همراه با انتظارات و چشم اندازهای آنها

 

ارتباط مستقیم بین بازار های مالی

در این مقاله فرض بر این است که بین بازارهای مالی ارتباط مستقیم وجود داشته و بازارهای موازی بر روند حرکت شاخص بازار بورس تاثیر گذار هستند.

در بین بازارهای موازی با بازار بورس اوراق بهادار بیشتر بازار ارز همراه با بازار طلا و سکه در نظر گرفته می شود و در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد.

بازارهای موازی احساسات سرمایه گذاران را مورد هدف قرار داده و بر بازار بورس تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال: افزایش در قیمت ارز این انتظار را در سرمایه گذار به وجود می آورد که قیمت سهم نیز افزایش یابد.

 

رکود تورمی

تورم به شرایطی گفته می شود که در آن مجموعه قیمت ها در حال افزایش باشند.

لازم به ذکر است که تورم باروند حرکت شاخص بازار بورس رابطه مستقیم داشته و با نرخ بیکاری رابطه معکوس دارد.

رکود به دوره ای اطلاق می شود که در آن چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت رشد منفی داشته و موجب افزایش بیکاری گردد.

رکود تورمی به وجود همزمان تورم همراه با رکود در یک اقتصاد گفته می شود.

 

عوامل ظهور رکود تورمی

می توان گفت بروز رکود تورمی در اقتصاد یک کشور، ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد.

عوامل ظهور رکود تورمی عبارتند از:

1.سیاست های پولی

2.سیاست های مالی

3.ساختار بودجه

4.میزان کشش پذیری سرمایه گذاری

5.الگوی مصرف

6.میزان نقش دولت در اقتصاد،  و…     .

_در این مقاله فرض بر این است که رکود و تورم موجود در اقتصاد کشور بر روند حرکت شاخص بازار بورس با تاخیری یکساله تاثیر می گذارد.

به عبارتی تورم سال ۹۸ بر شاخص بازار در سال ۹۹ و همینطور تورم سال ۹۹ بر شاخص بازار در سال ۱۴۰۰ تاثیر گذار می باشد.

در این مقاله سه عامل نقدینگی، تورم و رکود به صورت مشترک و همزمان با هم مطرح می‌شوند.

_لازم به ذکر است که رشد نقدینگی با رشد شاخص ارتباط مستقیم دارد و افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید و در نهایت افزایش تقاضا در بازار بورس شده و موجب رشد شاخص می شود.

رکود نیز با توجه به این موضوع که بیکاری با خود به همراه دارد احساسات سرمایه گذاران را مورد حمله قرار داده و موجب کاهش سرمایه گذاری در بازار بورس شده و در نهایت باعث کاهش شاخص می شود.

 

عوامل موثر بر حرکت شاخص

در این مقاله فرض بر این است که چهار عامل اصلی بر روند حرکت شاخص بازار بورس تاثیر می گذارند، که عبارتند از:

1.روند رشد و رونق اقتصادی

2.تورم

3.رکود

4.رشد نقدینگی

_رونق اقتصادی به دلیل وجود ابهامات در اقتصاد فعلی کشور و به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی صفر در نظر گرفته شده است.

_برای اندازه گیری تورم میتوان از رفرنس های مختلفی نظیر داده‌های بانک مرکزی استفاده نمود ولی در این مقاله نرخ رشد تورم از بازار موازی بورس اوراق بهادار، بازار طلا و سکه گرفته شده است.

تورم به رشد قیمتی سبدی از کالاها گفته می شود و با اندازه گیری رشد قیمتی یک کالا به تنهایی نمیتوان تورم را اندازه گیری کرد.

با توجه به مقاله بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران فرض را بر این می گیریم قیمت سکه طلا همراه با رشد نرخ تورم در ایران درحال حرکت می باشد و از رشد قیمت سکه طلا در طی یک سال به صورت نقطه ای برای اندازه گیری تورم استفاده می نماییم.

قیمت سکه در ابتدای سال ۱۳۹۹، 61.270.000ريال در نظر گرفته می شود و در تاریخ 1399/12/29 قیمت سکه 112.400.000ريال در نظر گرفته می شود.

با توجه به رشد قیمت سکه طلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال تورم 83.45 درصد در نظر گرفته می شود که یک عامل تأثیرگذار با دیدی مثبت بر شاخص بازار بورس است.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ با توجه به اخبار و اطلاعات دردست 18.5 درصد در نظر گرفته می شود که این نرخ یک عامل تاثیر گذار با دیدی منفی بر شاخص بازار بورس است.

لازم به ذکر است که رکود با بیکاری رابطه مستقیم داشته و این دو موضوع توام با یکدیگر در نظر گرفته می شوند.

 

نرخ رشد

عوامل تاثیر گذار بر نرخ رشد در مسئله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.عواملی که دارای تاثیر مثبت و افزاینده هستند.

2.عواملی که دارای تاثیر منفی و کاهنده می باشند.

عوامل دارای تأثیر مثبت شامل:

1.نرخ نقدینگی

2.تورم

و نیز عامل دارای تأثیر منفی رکود و نرخ بیکاری در نظر گرفته میشود.

 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد از شهریور ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹ نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته است.

به دلیل عدم ارائه اطلاعات کافی در رابطه با رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و در دسترس نبودن اطلاعات کافی، رشد نقدینگی را همان ۳۶ درصد در نظر می گیریم که یک عامل تاثیرگذار با دیدی مثبت بر شاخص بازار بورس است.

در مقاله فوق فرض بر این است که سرمایه گذاران اصلی و عمده اشخاص حقوقی هستند که با دید سرمایه گذاری و نه سفته بازی با دیدی بلند مدت، وبا میانگین ۱۰ ساله وارد بازار بورس می شود.

و با توجه به فرض فوق تحمل سرمایه گذار در طرح مسئله برای پیش بینی شاخص بازار بورس ۱۰ سال در نظر گرفته می شود.

 

مدل مسئله و اجرای آن

با توجه به اطلاعات گردآوری شده یک مدل در برنامه ون سیم توسط گروه مالی ایران نوین طراحی شده و با توجه به داده های به دست آمده شاخص بازار بورس پیش بینی خواهد شد.

بازار بورس

 

 

 

 

_باتوجه به طراحی مدل و اجرای آن، پیش بینی گروه مالی ایران نوین برای شاخص بازار بورس در سال 1400 از 1.307.707 به سمت 2.000.000 بوده و رسیدن به عدد مذکور را قابل دسترسی می داند.

شرکت حسابداری ایران نوین با اتکاء بر سابقه درخشان و مدیران خود ارائه دهنده خدمات حسابداری و مدیریتی در راستای اهداف سازمانی موسسات می باشد.

1 Comments

  1. ابرهیم گفت:

    متشکرم از مقاله کاربردی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *